Vedtægter

Navn og formål Selskabet, der er stiftet den 17. oktober 1933, er et andelsselskab, hvis navn er SVINNINGE VANDVÆRK

Dets formål er 1.1 i henhold til det for vandværket gældende regulativ at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulig produktionspris, som dog skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser, samt

1.2 at varetage andelshavernes fælles interesser i alle spørgsmål, som står i naturlig tilknytning til deres vandforsyning og - i særlige tilfælde - spildevandsafledning.

Medlemmer
Andelsselskabets medlemmer er grundejere, som har underskrevet optagelseserklæring samt betalt anlægsbidrag i henhold til regulativet, eller personer som har overtaget en ejendom, hvis tidligere ejer ved overdragelsen var medlem af selskabet.

Medlemmernes rettigheder
Andelshaverne har ret til at blive forsynet med vand på de i regulativet fastsatte vilkår.

Medlemmernes forpligtelser
4.1 For lån, som andelsselskabet måtte optage, såvel som for lånenes rettidige forrentning og afdrag samt for alle øvrige forpligtelser hæfter medlemmerne solidarisk. Kreditorerne kan dog først holde sig til de enkelte andelshavere, efter at det har vist sig umuligt at opnå dækning hos andelsselskabet.
4.2 Sekundært hæfter andelshaverne indbyrdes ligeligt.
4.3 Enhver andelshaver skal ved sin indtræden i selskabet underskrive en erklæring om, at han indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af vandværkets regulativ samt af nærværende vedtægter, hvoraf et eksemplar udleveres ham mod kvittering.
4.4 Enhver andelshaver er ansvarlig for sine eventuelle lejere. Såfremt et medlem sælger eller på anden måde afstår sin ejendom, er han (ved dødsfald hans bo) forpligtet til at sørge for, at den nye ejer ved at underskrive og indsende ejerskifteformular indtræder i hans forpligtelser over for selskabet. Sker dette ikke, mister han sin ret til andel i selskabets værdier, men hæfter fremdeles for dets forpligtelser.
4.5 Selskabet kan betinge sig, at den nye ejer betaler samtlige den tidligere ejers restancer for vandafgifter, også i tilfælde af ejerskifte ved tvangsauktion eller anden retsforfølgelse.

Levering til ikke-medlemmer (købere)
Enkelte ejendomme eller institutioner, som iflg. deres natur eller iflg. særlige omstændigheder ikke kan være andelshaver, vil mod en af bestyrelsen fastsat afgift kunne få leveret vand, såfremt bestyrelsen skønner, at vandværkets og ledningsnettets kapacitet tillader det. Købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets regulativ samt vedtægternes bestemmelser bortset fra ovenstående § 4, stk. l og 2.

Forsyningsanlægget
Andelsselskabet anlægger vandværk med boringer, behandlingsanlæg og pumper, eventuel højdebeholder samt hoved- og fordelingsledninger osv. Andelsselskabet har ejendomsretten til hele forsyningsanlægget, også til de dele af ledningsnettet, som helt eller delvis måtte være betalt af private. Pligten til vedligeholdelse og nødvendig fornyelse påhviler i samme udstrækning andelsselskabet.

Ledninger over privat grund
Andelsselskabet er berettiget til at føre ledninger over andelshavernes ejendomme, så vidt muligt kun på tidspunkter, hvor det forvolder vedkommende andelshaver mindst gene. Nødvendige reparationer skal dog kunne udføres til enhver tid.
Såfremt der ved arbejder af denne art forårsages påviselig skade, betaler andelsselskabet en efter bestyrelsens skøn rimelig erstatning. Bestyrelsen kan fastsætte almindeligt gældende regler for beregningen af denne erstatning. Grundejerne er dog berettiget til at forlange erstatningen fastsat ved voldgift.
Retten til sådanne ledningers anlæg og vedligeholdelse skal sikres ved en på ejendommen tinglyst deklaration, dersom bestyrelsen finder det nødvendigt. Andelsselskabet afholder de dermed forbundne udgifter.
Skulle det vise sig formålstjenligt for en andelshaver at føre sin stikledning over en anden andelshavers grund, er denne forpligtet til at tåle dette, hvis bestyrelsen finder det rimeligt og på betingelse af, at der tinglyses deklaration om ledningens placering samt adgang til dens reparation og vedligeholdelse, alt for andelshaverens regning.

Indskrænkninger i vandleverancen
Bestyrelsen afgør, i hvilken udstrækning og på hvilke betingelser havevanding må finde sted. Eventuel ekstra afgift fastsættes i takstbladet.
Hverken andelshavere eller brugere, der aftager vand iflg. § 5, må forsyne andre end eventuelle lejere med vand. Videresalg f.eks. til campingpladser o. lign. må kun finde sted med bestyrelsens samtykke.
Vandspild er forbudt, jfr. regulativet.

Udtrædelse af selskabet
En andelshaver kan udtræde af selskabet, når hans stikledning afmonteres ved fordelingsledningen. Bestyrelsen kan bestemme, at han til selskabet skal betale den ham påhvilende del af selskabets gæld. Den udtrædende har intet krav på andele i selskabets aktiver.

Generalforsamling
Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.
Indkaldelse til generalforsamling sker med mindst 8 dages varsel ved særskilt meddelelse til hver enkelt andelshaver eller ved avertering. Generalforsamlingens dagsorden fastlægges senest 14 dage forud for dens afholdelse. Forslag, som ikke er påført dagsordenen, vil ikke kunne komme til afgørelse, hvorfor forslag fra andelshaverne til den ordinære generalforsamling skal afgives til bestyrelsens formand inden udgangen af januar måned. Sådanne forslag skal udsendes med indkaldelsen.
På den ordinære generalforsamling foretages følgende:
1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning om det forløbne år.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
5. Valg af revisor og suppleant.
6. Fastsættelse af bestyrelseshonorar.
7. Behandling af indkomne forslag.
8. Eventuelt.

På den stiftende generalforsamling er valgt to revisorer samt en suppleant. Hvert år afgår en revisor, første gang efter lodtrækning. Revisorer og suppleant kan genvælges.
Ingen andelshaver under 65 år kan nægte at modtage valg til bestyrelsen eller som revisor, men en andelshaver kan fritages for valg i lige så lang tid, som han tidligere har fungeret som bestyrelsesmedlem eller som revisor.
Så længe andelsselskabets medlemstal ikke overstiger 300, er bestyrelse og revisorer ulønnede. Da dette medlemstal er nået, fastsætter generalforsamlingen det årlige honorar til hvert medlem af bestyrelsen.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 10% af andelshaverne til bestyrelsen fremsætter forlangende herom, ledsaget af en skriftlig dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af begæringen, og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen eller ved avertering.
Over det på generalforsamlingen passerede indføres et resume i en dertil af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten.

Stemmeret og afstemninger
Ingen andelshaver har mere end en stemme. Der kan dog stemmes ved skriftlig fuldmagt, men ingen andelshaver kan repræsentere mere end i alt 3 stemmer. Enhver andelshaver kan kræve hemmelig, skriftlig afstemning.
Købere i henhold til § 5 har ret til at overvære generalforsamlingen og deltage i diskussionen, men de har ingen stemmeret.
Såvel på ordinær som ekstraordinær generalforsamling træffes afgørelser ved simpel stemmeflerhed. Dog kræves der til beslutning om vedtægtsændring mindst 2/3 af de afgivne stemmer, og desuden skal mindst 2/3 af andelshaverne være repræsenterede på den pågældende generalforsamling. Såfremt kun den første, men ikke den anden af disse to forudsætninger er opfyldt, indvarsler bestyrelsen i løbet af 8 dage til en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte andelshavere.
Bestemmelsen i denne vedtægt vedrørende den solidariske hæftelse kan ikke ændres af nogen generalforsamling, før alle lån er fuldt tilbagebetalt.

Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, valgt blandt andelshavere for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen vælger selv sin formand, kasserer og sekretær. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Ved stemmelighed gør formandens stemme udslaget.
Bestyrelsen har ret til godtgørelse efter statens regler for påkrævende rejser vedrørende andelsselskabet.
Bestyrelsen er ansvarlig for, at vandafgiften opkræves i overensstemmelse med vedtægterne, og kan for vandværkets regning antage personale i fornødent omfang (i eller uden for sin midte) samt afholde de efter dens eget skøn nødvendige udgifter til bogføring, revision, kautionsforsikring, tilsyn, optegning og ajourføring af ledningsplaner osv.
Den har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab. Det påhviler bestyrelsen at forelægge regulativ, vedtægter og takstblad samt eventuelt nødvendige ændringsforslag hertil til godkendelse af kommunalbestyrelsen i Holbæk kommune.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører forhandlingsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
Ved dødsfald eller afgang fra bestyrelsen af anden årsag supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling. Sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder i det afgåede medlems resterende funktionstid.

Tegningsret
Andelsselskabet tegnes af formanden i forening med 1 bestyrelsesmedlem.
Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog hele bestyrelsens underskrift.
Bestyrelsen kan udstede fuldmagt vedrørende anvisning af udgifter i forbindelse med den daglige drift.
Alle regninger skal inden udbetaling være attesterede af et medlem af bestyrelsen.

Regnskabet
Andelsselskabets regnskabsår er kalenderåret.
Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til andelshaverne, medmindre selskabet opløses, jfr. § 16. Revision af regnskaberne foretages af de to generalforsamlingsvalgte revisorer eller af en af bestyrelsen valgt revisor.
Årsregnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen.

Vedtægter og regulativ
Bestyrelsen drager omsorg for, at hver andelshaver samt eventuelle købere (i henhold til § 5) får udleveret et eksemplar af gældende vedtægter og regulativ.

Selskabets opløsning
6.1 Andelsselskabet kan ikke opløses, før al gæld er afviklet.
Opløsningen kan kun besluttes, såfremt 3/4 af samtlige stemmeberettigede stemmer for.
16.2 Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning af forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i § 11 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.

Andelsselskabets vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 9. juli 1979. De træder i kraft den 1. april 1980.

Bestyrelsen

plumbing-about

Ved driftsforstyrrelser ring til vagthavende på

Scroll to Top